การอบรมเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตแก่เด็กกลุ่มพิเศษ
"ระบบการบริหารฐานข้อมูลสำหรับการพัฒนาเด็กกลุ่มพิเศษเป็นรายบุคคล : กรณีศึกษาของโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์"
27 กุมภาพันธ์ 2553
ณ โรงแรมวีแอล หาดใหญ่


ผอ.วาสนา เปี่ยมใส ผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ กล่าวเปิดงาน

ผอ.วาสนา เปี่ยมใส ผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ

ผอ.วาสนา เปี่ยมใส ผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ

ผู้อำนวยการและคณะครูจากโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ บรรยาย"ทำอย่างไรให้ถึงมือแพทย์ เมื่อลูกมีอารมณ์รุนแรง"

ผู้อำนวยการและคณะครูจากโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ บรรยาย"ทำอย่างไรให้ถึงมือแพทย์ เมื่อลูกมีอารมณ์รุนแรง"

ผู้อำนวยการและคณะครูจากโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ บรรยาย"ทำอย่างไรให้ถึงมือแพทย์ เมื่อลูกมีอารมณ์รุนแรง"

อาจารย์จงสุข คงเสน รองผอ.ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อาจารย์จงสุข คงเสน บรรยาย"ระบบการบริหารฐานข้อมูล"

นายกิตติศักดิ์ วงษ์สถิตย์, นายสมคิด ธิวงค์, นายนิโรจน์ ทองรักจันทร์, นายกิติพันธ์ ใจฐิติวิทย์และนายวัฒนา ไชยขวัญ วิทยากรบรรยาย"การบริหารฐานข้อมูลสำหรับการพัฒนาเด็กกลุ่มพิเศษเป็นรายบุคคลผ่านเว็บไซต์"

นายกิตติศักดิ์ วงษ์สถิตย์, นายสมคิด ธิวงค์, นายนิโรจน์ ทองรักจันทร์, นายกิติพันธ์ ใจฐิติวิทย์และนายวัฒนา ไชยขวัญ วิทยากรบรรยาย"การบริหารฐานข้อมูลสำหรับการพัฒนาเด็กกลุ่มพิเศษเป็นรายบุคคลผ่านเว็บไซต์"

นายกิตติศักดิ์ วงษ์สถิตย์, นายสมคิด ธิวงค์, นายนิโรจน์ ทองรักจันทร์, นายกิติพันธ์ ใจฐิติวิทย์และนายวัฒนา ไชยขวัญ วิทยากรบรรยาย"การบริหารฐานข้อมูลสำหรับการพัฒนาเด็กกลุ่มพิเศษเป็นรายบุคคลผ่านเว็บไซต์"

นายกิตติศักดิ์ วงษ์สถิตย์, นายสมคิด ธิวงค์, นายนิโรจน์ ทองรักจันทร์, นายกิติพันธ์ ใจฐิติวิทย์และนายวัฒนา ไชยขวัญ วิทยากรบรรยาย"การบริหารฐานข้อมูลสำหรับการพัฒนาเด็กกลุ่มพิเศษเป็นรายบุคคลผ่านเว็บไซต์"

ตัวแทนคุณครูจากโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ แสดงการใช้งานเว็บไซต์

ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ ร่วมบรรยาย

ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล ศาสตราจารย์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บรรยาย"ฮอร์โมนเพศสำหรับวัยรุ่น"

ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล ศาสตราจารย์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บรรยาย"ฮอร์โมนเพศสำหรับวัยรุ่น"

ผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย

ผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย

ผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย

สาธิตการใช้งานเว็บไซต์

ผอ.วาสนา, คุณหมอสมจิตร์และอาจารย์จงสุข รับฟังการบรรยาย

ผอ.วาสนาและคุณหมอสมจิตร์ รับฟังการบรรยาย

ลงทะเบียนอบรมเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตแก่เด็กกลุ่มพิเศษฯ

ลงทะเบียนอบรมเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตแก่เด็กกลุ่มพิเศษฯ

ลงทะเบียนอบรมเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตแก่เด็กกลุ่มพิเศษฯ

การอบรมเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตแก่เด็กกลุ่มพิเศษ

การอบรมเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตแก่เด็กกลุ่มพิเศษ

ผู้ปกครองร่วมแสดงความคิดเห็นในการบรรยาย

ผู้ปกครองร่วมแสดงความคิดเห็นในการบรรยาย

ผู้ปกครองร่วมแสดงความคิดเห็นในการบรรยาย

ผู้ปกครองร่วมแสดงความคิดเห็นในการบรรยาย

ผอ.วาสนา เดินชมบริเวณงาน

ผอ.วาสนา เดินชมบริเวณงาน

ผู้ปกครองเดินชมบริเวณงาน

ผู้ปกครองเดินชมบริเวณงาน

ผู้ปกครองเดินชมบริเวณงาน

คณะครูจากโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์

คณะครูจากโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์

การอบรมเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตแก่เด็กกลุ่มพิเศษ

การอบรมเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตแก่เด็กกลุ่มพิเศษ