"สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพิเศษ สำหรับนักเรียนพิการ"
สำนักงานบริหารงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
------------------------
ระหว่าง วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2553
ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
------------------------


ท่านสุรเทพ ตั๋นประเสริฐ กล่าวเปิดงาน

ท่านประยูร มัยโภคา ผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา

สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพิเศษ สำหรับนักเรียนพิการ

คณะครูจากโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครูจากโรงเรียนต่างๆ

คณะครูจากโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครูจากโรงเรียนต่างๆ

คณะครูจากโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ รับฟังการบรรยายจากวิทยากร

คณะครูจากโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครูจากโรงเรียนต่างๆ

คณะครูจากโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครูจากโรงเรียนต่างๆ

คณะครูจากโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครูจากโรงเรียนต่างๆ

คณะครูจากโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครูจากโรงเรียนต่างๆ

คณะครูจากโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครูจากโรงเรียนต่างๆ

คณะครูจากโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ ร่วมนำเสนองาน

คณะครูจากโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ รับฟังการบรรยายจากวิทยากร

คณะครูจากโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครูจากโรงเรียนต่างๆ

คณะครูจากโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครูจากโรงเรียนต่างๆ

คณะครูจากโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครูจากโรงเรียนต่างๆ

คณะครูจากโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครูจากโรงเรียนต่างๆ

สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพิเศษ สำหรับนักเรียนพิการ