"โครงการอบรมพัฒนาครูสอนเด็กออทิสติก จังหวัดชายแดนภาคใต้"
ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สบย.12ยะลา)
------------------------
ระหว่าง วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2553
ณ ห้องรุ่งฉัตร ชั้น 3 โรงแรมวีแอล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
------------------------


ดร.กมล รอดคล้าย ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเปิดงาน

ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กล่าวกับครูที่มาอบรม

ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา สนทนากับผู้มาอบรม

ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา สนทนากับผู้มาอบรม

ดร.กมล รอดคล้าย ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

คณะครูจากโรงเรียนจิตลดา

คณะครูจากโรงเรียนจิตลดา

คณะครูจากโรงเรียนจิตลดา บรรยายให้ความรู้แก่ผู้มาอบรม

คณะครูจากโรงเรียนจิตลดา บรรยายให้ความรู้แก่ผู้มาอบรม

คณะครูจากโรงเรียนจิตลดา บรรยายให้ความรู้แก่ผู้มาอบรม

คณะครูจากโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ ร่วมทำกิจกรรมกับโครงการ

คณะครูจากโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ ร่วมทำกิจกรรมกับโครงการ

คณะครูจากโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ ร่วมทำกิจกรรมกับโครงการ

คณะครูจากโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ ร่วมทำกิจกรรมกับโครงการ

คณะครูจากโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ ร่วมทำกิจกรรมกับโครงการ

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ รับใบประกาศจากทางโครงการ

คณะครูจากโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับคณครูจากโรงเรียนจิตลดา

โครงการอบรมพัฒนาครูสอนเด็กออทิสติก จังหวัดชายแดนภาคใต้