ค่ายนกน้อยสีฟ้า ประจำปี 2555
ณ หาดแก้วรีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลา
กิจกรรมทัศนศึกษา
ณ สงขลาอะควาเรี่ยม อ.เมือง จ.สงขลา
ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2555

ทัศนศึกษาที่ Songkhla Aquarium

 
ประมวลภาพ :
       
       
       
       
       
       
       
       
 
       

กิจกรรมนันทนาการ

 
ประมวลภาพ :
       
       
       
       
       
       
     
       

ฐานที่ 1 : หยิบจับสัมผัส

 
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ โดยประสาทสัมผัสทั้ง 5
  2. เพื่อฝึกให้เด็กกล้าแสดงออก
  3. เพื่อฝึกการสนทนาโต้ตอบ
     
ครูประจำฐาน :
  ู้นางสาวสิริวรรณ นาคศรี (ครูพี่ออย)
     
ประมวลภาพ :
       
       
       
 
       

ฐานที่ 2 : จินตนาการสร้างสรรค์

 
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อให้เด็กเรียนรู้ลักษณะของรูปทรงและรู้จักการสังเกต
  2. เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
  3. เพื่อให้เด็กมีความสุขสนุกสนานในการทำกิจกรรม
  4. เพื่อฝึกการเล่นร่วมกับผู้อื่น
     
ครูประจำฐาน :
  ู้นางนุชรี เสตุวรกาญจน์ (ครูพี่ตา)
     
ประมวลภาพ :
       
       
       
 
       

ฐานที่ 3 : งานสวยด้วยมือ

 
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อฝึกให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์
  2. เพื่อฝึกการทำงานเป็นขั้นตอน
  3. เพื่อฝึกสมาธิในการทำงาน
     
ครูประจำฐาน :
  ู้นางสาวสุภาพร แก้วชูทอง (ครูพี่ตูน)
     
ประมวลภาพ :
       
       
       
 
       

ฐานที่ 4 : ทักษะคิดเร็ว

 
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อฝึกการคิดให้กับเด็ก
  2. เพื่อเตรียมความพร้อมทางวิชาการให้กับเด็ก
  3. ส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา
     
ครูประจำฐาน :
  ู้นางสาวสายชล เพชรทวงศ์ (ครูพี่ปู)
     
ประมวลภาพ :
       
       
       
 
       

ฐานที่ 5 : ไข่เอ๋ย...ไข่ต๊อก

 
วัตถุประสงค์ :
  1. รู้จักการรอคอยและแบ่งปัน
  2. เพื่อฝึกการทำงานเป็นขั้นตอน
  3. เพื่อฝึกให้เด็กรู้จักระมัดระวังป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น
  4. เพื่อฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น
     
ครูประจำฐาน :
  ู้นางกัลยา อารมฤทธิ์ (ครูพี่ยา) และนางเบญจมาศ คำแก้ว (ครูพี่ปู)
     
ประมวลภาพ :
       
       
       
       
       
       
     
       

ออกกำลังกาย

 
ประมวลภาพ :
       
       
       
       
       
       
       
   
       

นกน้อยสีฟ้า

 
ประมวลภาพ :