กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ : เทคนิคการจัดการเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เทคนิคการจัดการเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ระหว่างวันที่ 3 ถึง 6 เมษายน 2555
ณ โรงแรมหรรษาเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วันที่ 3 เมษายน 2555

 
กำหนดการ :
  08.30 - 09.00 น. พิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
  09.00 - 10.00 น. รู้และเข้าใจเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
  10.00 - 12.00 น. การคัดกรองและวินิจฉัยนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
  12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
  13.00 - 14.00 น. แนวทางการประเมินผลเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
  14.00 - 16.00 น. เทคนิคการผลิตสื่อและการประเมินสื่อการเรียนรู้สู่ภาคปฏิบัติตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
  16.00 - 17.00 น. การปรับหลักสูตรในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
     
วิทยาการ :
  อาจารย์ ปัญญดา ภูริโรจน์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่
     
ประมวลภาพ :
       
       
   
       

วันที่ 4 เมษายน 2555

 
กำหนดการ :
  09.00 - 12.00 น. การคัดกรอง เทคนิคการสอน และสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการอ่าน
และการเขียน
  12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
  13.00 - 16.00 น. การผลิตสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมที่ใช้แก้ปัญหา ด้านการอ่านและการเขียน
  16.00 - 17.00 น. การนำเสนอและประเมินสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรม
     
วิทยาการ :
  อาจารย์ อารีย์ เพลินชัยวาณิช ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
     
ประมวลภาพ :
       
       
       

วันที่ 5 เมษายน 2555

 
กำหนดการ :
  09.00 - 12.00 น. การคัดกรอง เทคนิคการสอน และสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการ
คิดคำนวณ
  12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
  13.00 - 16.00 น. การผลิตสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมที่ใช้แก้ปัญหา ด้านการคิดคำนวณ
  16.00 - 17.00 น. การนำเสนอและประเมินสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรม
     
วิทยาการ :
  อาจารย์ สุลีกาญ ธิแจ้ ครูคศ.3 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สพป.เชียงใหม่ เขต 1
     
ประมวลภาพ :
       
       
       
       
       
       
 
       

วันที่ 6 เมษายน 2555

 
กำหนดการ :
  09.00 - 12.00 น. เด็ก LD : นิยามใหม่ พัฒนาอย่างไรให้เรียนรู้ได้
  12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
  13.00 - 16.00 น. RTI กับการเรียนการสอนของเด็ก LD
  16.00 - 16.30 น. สรุป ซักถามปัญหา
    พิธีปิด และมอบวุฒิบัตร
     
วิทยาการ :
  ศาสตราจารย์ ดร.ผดุง อารยะวิญญู  
     
ประมวลภาพ :