ประชุมชี้แจงสภาพปัญหาของเด็กกลุ่มพิเศษ
ตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP
โดย... โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ ร่วมกับ ชมรมสานฝันปันรัก


ว่าที่ พ.ต.สันทัด สัตยายุทย์ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จ.สงขลา

ผู้รับใบอนุญาติโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ ร่วมประชุมแผน

ประชุมชี้แจงสภาพปัญหาของเด็กกลุ่มพิเศษ ตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP

คณะครูจากโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ ร่วมประชุม

ประชุมชี้แจงสภาพปัญหาของเด็กกลุ่มพิเศษ ตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP

ประชุมชี้แจงสภาพปัญหาของเด็กกลุ่มพิเศษ ตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP

ประชุมชี้แจงสภาพปัญหาของเด็กกลุ่มพิเศษ ตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP

ประชุมชี้แจงสภาพปัญหาของเด็กกลุ่มพิเศษ ตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP

ประชุมชี้แจงสภาพปัญหาของเด็กกลุ่มพิเศษ ตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP

ประชุมชี้แจงสภาพปัญหาของเด็กกลุ่มพิเศษ ตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP

ประชุมชี้แจงสภาพปัญหาของเด็กกลุ่มพิเศษ ตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP

ประชุมชี้แจงสภาพปัญหาของเด็กกลุ่มพิเศษ ตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP

ประชุมชี้แจงสภาพปัญหาของเด็กกลุ่มพิเศษ ตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP

ประชุมชี้แจงสภาพปัญหาของเด็กกลุ่มพิเศษ ตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP

ประชุมชี้แจงสภาพปัญหาของเด็กกลุ่มพิเศษ ตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP

ประชุมชี้แจงสภาพปัญหาของเด็กกลุ่มพิเศษ ตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP

ประชุมชี้แจงสภาพปัญหาของเด็กกลุ่มพิเศษ ตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP

ประชุมชี้แจงสภาพปัญหาของเด็กกลุ่มพิเศษ ตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP

ประชุมชี้แจงสภาพปัญหาของเด็กกลุ่มพิเศษ ตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP

ประชุมชี้แจงสภาพปัญหาของเด็กกลุ่มพิเศษ ตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP