นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 12 มิถุนายน 2558
ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 

     
ประมวลภาพ : นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       

     
ประมวลภาพ : ประชุมเตรียมความพร้อม