นางสาวระนอง สุวรรณทอง ครูโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ รับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัล "นักการศึกษากับการพัฒนาผู้เรียนสู่ยุค 4.0 สุภาพสตรีนักการศึกษา"
นางสาวระนอง สุวรรณทอง ครูโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ รับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัล "นักการศึกษากับการพัฒนาผู้เรียนสู่ยุค 4.0 สุภาพสตรีนักการศึกษา"

นางกัลยา อารมฤทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ รับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัล "นักการศึกษากับการพัฒนาผู้เรียนสู่ยุค 4.0 สุภาพสตรีนักการศึกษา"
นางกัลยา อารมฤทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ รับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัล "นักการศึกษากับการพัฒนาผู้เรียนสู่ยุค 4.0 สุภาพสตรีนักการศึกษา"

นางนุชรี กิตต์ธนาฒย์ ครูโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ รับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัล "นักการศึกษากับการพัฒนาผู้เรียนสู่ยุค 4.0 สุภาพสตรีนักการศึกษา"
นางนุชรี กิตต์ธนาฒย์ ครูโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ รับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัล "นักการศึกษากับการพัฒนาผู้เรียนสู่ยุค 4.0 สุภาพสตรีนักการศึกษา"

นางสาวระนอง สุวรรณทอง ครูโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ รับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัล "ครูแม่แบบแห่งการศึกษาไทย ๙ ตามรอยพ่อสานต่อพระราชปณิธาน"
นางสาวระนอง สุวรรณทอง ครูโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ รับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัล "ครูแม่แบบแห่งการศึกษาไทย ๙ ตามรอยพ่อสานต่อพระราชปณิธาน"

นางกัลยา อารมฤทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ รับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัล "ครูแม่แบบแห่งการศึกษาไทย ๙ ตามรอยพ่อสานต่อพระราชปณิธาน"
นางกัลยา อารมฤทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ รับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัล "ครูแม่แบบแห่งการศึกษาไทย ๙ ตามรอยพ่อสานต่อพระราชปณิธาน"

นางนุชรี กิตต์ธนาฒย์ ครูโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ รับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัล "ครูแม่แบบแห่งการศึกษาไทย ๙ ตามรอยพ่อสานต่อพระราชปณิธาน"
นางนุชรี กิตต์ธนาฒย์ ครูโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ รับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัล "ครูแม่แบบแห่งการศึกษาไทย ๙ ตามรอยพ่อสานต่อพระราชปณิธาน"

นางนุชรี กิตต์ธนาฒย์ ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ รับ "รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ 5"
นางนุชรี กิตต์ธนาฒย์ ครูโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ รับ "รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ 5"

นางสาวระนอง สุวรรณทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ รับ "รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ 3"
นางสาวระนอง สุวรรณทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ รับ "รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ 3"

นางกัลยา อารมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ รับ "รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ 4"
นางกัลยา อารมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ รับ "รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ 4"

นายโชคชัย ใจฐิติวิทย์ ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ รับ "รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ 5"
นายโชคชัย ใจฐิติวิทย์ ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ รับ "รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ 5"

นางสาวสุภาพร แก้วชูทอง ครูผู้สอนโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ รับเลือกเป็น "ครูดีเด่น" การศึกษาพิเศษ
นางสาวสุภาพร แก้วชูทอง ครูผู้สอนโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ รับเลือกเป็น "ครูดีเด่น" การศึกษาพิเศษ

นางสาวระนอง สุวรรณทอง รับโล่ "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" ระดับจังหวัด ประจำปี 2559 ตามโครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู"
นางสาวระนอง สุวรรณทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ รับโล่ "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" ระดับจังหวัด ประจำปี 2559 ตามโครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู"

นางกัลยา อารมฤทธิ์ รับโล่เกียรติยศ "ครูไทยในผัน" ผู้ให้ซึ่งแสงสว่างแห่งปัญญา
นางสาวระนอง สุวรรณทอง รับโล่เกียรติยศ "ครูไทยในผัน" ผู้ให้ซึ่งแสงสว่างแห่งปัญญา
นางสาวระนอง สุวรรณทอง รับโล่เกียรติยศ "ครูไทยในผัน" ผู้ให้ซึ่งแสงสว่างแห่งปัญญา

นางกัลยา อารมฤทธิ์ รับโล่เกียรติยศ "ครูไทยในผัน" ผู้ให้ซึ่งแสงสว่างแห่งปัญญา
นางกัลยา อารมฤทธิ์ รับโล่เกียรติยศ "ครูไทยในผัน" ผู้ให้ซึ่งแสงสว่างแห่งปัญญา

นางนุชรี กิตต์ธนาฒย์ รับโล่เกียรติยศ "ครูไทยในผัน" ผู้ให้ซึ่งแสงสว่างแห่งปัญญา
นางนุชรี กิตต์ธนาฒย์ รับโล่เกียรติยศ "ครูไทยในผัน" ผู้ให้ซึ่งแสงสว่างแห่งปัญญา

นางสาวระนอง สุวรรณทอง รับโล่เกียรติยศ "ครูเกียรติยศ" ผู้มีคุณค่าทางการศึกษา
นางสาวระนอง สุวรรณทอง รับโล่เกียรติยศ "ครูเกียรติยศ" ผู้มีคุณค่าทางการศึกษา

นางกัลยา อารมฤทธิ์ รับโล่เกียรติยศ "ครูเกียรติยศ" ผู้มีคุณค่าทางการศึกษา
นางกัลยา อารมฤทธิ์ รับโล่เกียรติยศ "ครูเกียรติยศ" ผู้มีคุณค่าทางการศึกษา

นางนุชรี เสตุวรกาญจน์ รับโล่เกียรติยศ "ครูเกียรติยศ" ผู้มีคุณค่าทางการศึกษา
นางนุชรี เสตุวรกาญจน์ รับโล่เกียรติยศ "ครูเกียรติยศ" ผู้มีคุณค่าทางการศึกษา

โล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลที่ 2 โครงการประกวดสุขภาพเด็ก ประจำปี 2538
โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลที่ 2 "โครงการประกวดสุขภาพเด็ก ประจำปี 2538" จากเทศบาลนครหาดใหญ่

โล่รางวัลที่ 3 จากการประกวด "ความสะอาดและการรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ระดับอนุบาล"
โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ ได้รับโล่รางวัลที่ 3 จากการประกวด "ความสะอาดและการรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ระดับอนุบาล" จากเทศบาลนครหาดใหญ่

โล่เกียรติคุณ “บุคคลตัวอย่างแห่งปี 2544” ครั้งที่ 1 สาขานักบริหารสถานศึกษาดีเด่น
นางกรรณิกา กุลจินต์ รับโล่เกียรติคุณ “บุคคลตัวอย่างแห่งปี 2544” ครั้งที่ 1 สาขานักบริหารสถานศึกษาดีเด่น จาก ชมรมส่งเสริมจรรยาบรรณในวิชาชีพ

โล่เกียรติคุณ ที่นำคณะครู นักเรียน เจ้าหน้าที่และ ผู้ปกครองนักเรียนช่วยเหลืองานชุมชน และงานประเพณีลอยกระทงของชมรมบางหัก
โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ รับโล่เกียรติคุณ ที่นำคณะครู นักเรียน เจ้าหน้าที่และ ผู้ปกครองนักเรียนช่วยเหลืองานชุมชน และงานประเพณีลอยกระทงของ ชมรมบางหัก

โล่ประกาศเกียรติคุณ "บุคคลตัวอย่างประจำปี 2545" สาขาการศึกษา
นางกรรณิกา กุลจินต์ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ "บุคคลตัวอย่างประจำปี 2545" สาขาการศึกษา

โล่เกียรติคุณ "GOOD TEACHER OF SIAM 2002 NUMBER ONE" สาขาบริหารสถานศึกษา การศึกษายอดเยี่ยมแห่งปี 2545
นางกรรณิกา กุลจินต์ ได้รับโล่เกียรติคุณ "GOOD TEACHER OF SIAM 2002 NUMBER ONE" สาขาบริหารสถานศึกษา การศึกษายอดเยี่ยมแห่งปี 2545

โล่เกียรติคุณ จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ "ผู้ทำคุณประโยชน์ เพื่อสังคม"
นางกรรณิกา กุลจินต์ ได้รับโล่เกียรติคุณ จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ "ผู้ทำคุณประโยชน์ เพื่อสังคม"

โล่เกียรติยศ ที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อคนพิการและเด็กผู้ด้วยโอกาสให้ได้รับการศึกษา เป็นอย่างดี อันเป็นการพัฒนา คุณภาพการศึกษาของชาติ จาก ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ ได้รับโล่เกียรติยศ ที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อคนพิการและเด็กผู้ด้วยโอกาสให้ได้รับการศึกษา เป็นอย่างดี อันเป็นการพัฒนา คุณภาพการศึกษาของชาติ จาก ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

โล่เกียรติยศ "ที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาเด็กกลุ่มพิเศษ เป็นอย่างดียิ่ง" จากชมรมสานฝันบันรัก
โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ ได้รับโล่เกียรติยศ "ที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดการ ศึกษาเด็กกลุ่มพิเศษ เป็นอย่างดียิ่ง" จากชมรมสานฝันบันรัก

โล่เกียรติคุณ "รางวัลครูระดับเพชร" ตามหลักเกณฑ์การประกวด ผลงานดีเด่น
นางกรรณิกา กุลจินต์ ได้รับโล่เกียรติคุณ "รางวัลครูระดับเพชร" ตามหลักเกณฑ์ การประกวด ผลงานดีเด่น

โล่เกียรติยศ "รางวัลครูเกียรติยศ TEACHER AWARDS 2005" จากนิตยสารวิชาชีพสู่ความสำเร็จ
นายโชคชัย ใจฐิติวิทย์ ได้รับโล่เกียรติยศ "รางวัลครูเกียรติยศ TEACHER AWARDS 2005" จากนิตยสารวิชาชีพสู่ความสำเร็จ

โล่เกียรติยศ "เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ประจำปี 2552" จากสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ ได้รับโล่เกียรติยศ "เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกให้ เข้าร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ประจำปี 2552" จากสำนักบริหารงาน คณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน