สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา (กศน.สงขลา) เยี่ยมการจัดการเรียนร่วมโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ วันที่ 8 พฤศจิกายน วันที่ 1 ธันวาคม และ วันที่ 8 ธันวาคม 2559
   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ วันที่ 29 สิงหาคม และ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
   
นิเทศการฝึกงานนักศึกษาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วันที่ 11 ตุลาคม 2559
   
คณะอาจารย์ และนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณศึกษาดูงานการจัดการเรียนร่วมโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ วันที่ 4 ตุลาคม 2559
   
ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เยี่ยมคณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ วันที่ 24 มิถุนายน 2558
   
นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 12 มิถุนายน 2558
   
ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เยี่ยมคณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ วันที่ 2 เมษายน 2558
   
คณะผู้ตรวจประเมินจาก สมศ. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา รอบที่ 3 และเยี่ยมชมการปฏิบัติงานโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ วันที่ 19-21 มกราคม 2558
   
นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 23 มิถุนายน 2557
   
นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ศึกษาดูงานการจัดการเรียนร่วมของเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์
   
ทีมงานจาก SIPA ร่วมกับทีมผู้สื่อข่าวจาก Voice TV และทีมงานจากช่อง 9 เก็บรวบรวมข้อมูล และบันทึกภาพการปฏิบัติงานของโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์
   
นายปริญญา ชาตินักรบ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลากรและวิชาการ ของ SIPA เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์
   
ท่านวาสนา เปี่ยมใส ผอ.กอ. เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์
   
คณะอาจารย์จากมหาวิทยาวลัยลักษณ์ นิเทศนักศึกษาฝึกงาน
และเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์
   
คณะครูโรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิศึกษาดูงาน การจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมของโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์
   
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เยี่ยมชมการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมของโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์
   
เลขานุการมูลนิธิคุณพุ่มและกรรมการจากมูลนิธิ ประเมินการสอนครูดีเด่น
   
คณะบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2 เยี่ยมชมการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์
   
คณะผู้ทรงคุณวุฒิจากสช. เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์
   
ท่านสุรเทพ ตั๋นประเสริฐ เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์
   
คณะครูจากเรียนอนุบาลวัดธาตุทอง เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์
   
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โปรแกรมนาฏศิลป์และการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดกิจกรรมและเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์
   
คณะครูจากเรียนอนุบาลวัดธาตุทอง เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์
   
นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
และนางสาววาสนา เปี่ยมใส ผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ
   
นายวิศิษฐ์ เจียรณัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ (หน.ข่าว ETV)
   
นางสาววาสนา เปี่ยมใส ผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ
   
นางสาววาสนา เปี่ยมใส ผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ
และนางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
   
นางสาวดวงพร ชินสมบูรณ์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
   
นายประยูร มัยโภคา ผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
   
นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
   
นายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
   
คณะผู้บริหารจากโรงเรียนจิตรลดา
   
ดร.อดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ,
นายสุธรรม แสงประทุม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
   
ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
   
นายจตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
   
รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
   
ผศ.ดร.เบญจา ชลธาร์นนท์ ผู้ตรวจการกระทรวงศึกษาธิการ
   
นายสํารวม พฤกษ์เสถียร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน