นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ศึกษาดูงานการจัดการเรียนร่วมของเด็กปฐมวัย
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 

     
ประมวลภาพ : ลงทะเบียนเข้าร่วมการฟังบรรยายจากคณะวิทยากร โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์
 
       
ประมวลภาพ : บรรยาย เรื่อง "การจัดการเรียนร่วมของเด็กปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์"
 
       
       
       
       
       
       
ประมวลภาพ : "สังสรรค์วันครู ปี 2557" ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ & รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา