นางกรรณิกา กุลจินต์
ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ
นายโชคชัย ใจฐิติวิทย์
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวางแผน / นายทะเบียนโรงเรียน
นายกรรณสูรย์ ใจฐิติวิทย์
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล
นายกิติพันธ์ ใจฐิติวิทย์
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยี
นางกัลยา อารมฤทธิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมวัย / ครูประจำชั้นอนุบาล 3
นางสาวระนอง สุวรรณทอง
ผู้อำนวยการ
นางนุชรี เสตุวรกาญจน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาพิเศษ / ครูประจำชั้นอนุบาล 2
นางสาวสุภาพร แก้วชูทอง
ครูประจำชั้นอนุบาล 1
นางสาวระนอง สุวรรณทอง
ครูประจำชั้นประถมศึกษา
นางสาวสิริวรรณ นาคศรี
ครูสอนเสริมพิเศษ
นายนิโรจน์ ทองรักจันทร์
โปรแกรมเมอร์