โรงเรียนการจัดการเรียนร่วม
โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


ข้อมูลพื้นฐาน
  โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ เป็นโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 1 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี นางกรรณิกา กุลจินต์ เป็นผู้รับใบอนุญาต และนางสาวระนอง สุวรรณทอง เป็นครูใหญ่ เปิดสอนระดับก่อน ประถมศึกษา เปิดทำการเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2537 ปัจจุบันมีนักเรียน 117 คน เด็กพิเศษ 39 คน ครูผู้สอน 12 คน ครูการศึกษาพิเศษ 4 คน


วิสัยทัศน์
  ในปีการศึกษา 2549 โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์มุ่งพัฒนากระบวนการจัดประสบการณ์เพื่อให้เด็กให้มี
การพัฒนาทั้ง 4 ด้าน โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ ทั้งเด็กปกติ และกลุ่มพิเศษ ปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรม และจริยธรรม กล้าคิดกล้าแสดงออก สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เหมาะกับวัย และดำรงชีวิตประจำวันได้ อย่างมีความสุข


ภารกิจ
 
1. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน
 
2. จัดกิจกรรมพัฒนาทั้งเด็กปกติ และเด็กกลุ่มพิเศษ
 
3. จัดกิจกรรมโดยเ้น้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 
4. จัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย
 
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี
 
6. จัดกิจกรรมประจำวัน ที่หลากหลาี่ย เด็กสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
 
7. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
 
8. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปกติและเด็ก
กลุ่มพิเศษ
 
9. จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 
10. จัดแหล่งเรียนรู้และสิ่งที่ดีเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีประสบการณ์ตรง สามารถไปใช้ชีวิต
ประจำวันได้


แนวความคิดในการจัดการเรียนร่วม
  ผู้บริหารมีแนวความคิดไว้ว่า เด็กทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการเลี้ยงดูและส่งเสริิมพัฒนาการ
ตลอดจนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมโดยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง พ่อ แม่ เด็กกับผู้เลี้ยงดูเพื่อให้เด็ก มีโอกาศพัฒนาตนเอง ตามลำดับขั้นตอนอย่างสมดุล และเต็มศักยภาพ เด็กลุ่มพิเศษนี้ดวรได้ การเลี้ยงดูเหมือนเด็กปกติ ครูที่ดีไม่ควรเลือกสอน เฉพาะเด็กเก่ง การสอนเด็กที่ไม่มีความพร้อม หรือเด็กที่มีความบกพร่องให้เรียนรู้ได้ ใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติได้ ถือเป็นงานที่ท้าทายความ สามารถของครู การเปิดโอกาศให้เด็กพิเศษ ได้เข้าเรียนร่วมเป็นการลดภาระของสังคม และเด็ก กลุ่มนี้สามารถเรียนรู้ได้ ปรับพฤติกรรมได้ อยู่ในสังคมอย่างปกติได้ เข้ากับทุกคนให้โอกาศและ การจัดการเรียนร่วมยังเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย


ผลจากการเรียนร่วม
 
1. เด็กกลุ่มพิเศษที่ไม่สามารถออกเสียงได้ ออกเสียงได้
 
2. เมื่อเด็กได้รับการปรับพฤติกรรมสามารถช่วยตัวเองได้และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
 
3. เด็กมีสมาธิมากขึ้น
 
4. เด็กพัฒนาการเรียนรู้ได้ดีขึ้น
 
5. เด็กกลุ่มพิเศษเกิดการเรียนรู้ที่ดีจากเด็กกลุ่มปกติ และเด็กกลุ่มปกติรู้จักการให้ รู้จักเสีย
สละต่อผุ้อื่น เป็นการก่อให้เกิดคุณธรรมจริยธรรมในตัวเด็กทั้ง 2 ฝ่าย


ปัญหาอุปสรรค
  โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก การดำเนินงานการจัดการเรียนร่วมยังมีปัญหาในด้าน
อุปกรณ์ และเครื่องมือที่จะช่วยพัฒนาเด็กกลุ่มพิเศษ เพราะเครื่องมือแต่ละชิ้นราคาแพงมาก แต่ด้วยความ
มานะของผู้บริหารและครูที่ทุ่มเทกำลังกาย กำลังความคิดโดยไม่ย่อท้อ พยายามคิดสร้างเครื่องมือที่จะใช้
ในการพัฒนาเด็กแต่ละคน