คณะผู้ตรวจประเมินจาก
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา รอบที่ 3
โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์
ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2558
ณ โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 

     
ประมวลภาพ : ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ วันแรก
 
       
       
       
       

       
ประมวลภาพ : ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ วันที่สอง
 
       
       

       
ประมวลภาพ : ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ วันที่สาม