นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
นักศึกษาคณะสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสงขลา
ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 11 ตุลาคม 2559
ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 

 
ประมวลภาพ :