คณะบุคลากรจาก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2
เยี่ยมชมการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม
ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน 2555
ณ โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 
กำหนดการ :

  10.00 น. - 10.30 น. คณะบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2 ลงทะเบียน
     
ประมวลภาพ :
 
       
 

  10.30 น. - 10.40 น. นายโชคชัย ใจฐิติวิทย์ ผู้ช่วยผู้จัดการ กล่าวต้อนรับ
     
ประมวลภาพ :
 
 

  10.40 น.- 12.00 น. นางสาวระนอง สุวรรณทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ วิทยากรบรรยาย เรื่อง "การจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม (SEAT FRAME WORK)", "การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)"
     
ประมวลภาพ :
 
       
       
 
 

  12.00 น.- 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย
     
ประมวลภาพ :
 
       
   
 

  13.00 น.- 13.30 น. นางสาวระนอง สุวรรณทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ และนางนุชรี เสตุวรกาญจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาพิเศษ วิทยากรบรรยาย เรื่อง "คลินิกสอนเสริม"
     
ประมวลภาพ :
 
       
       
 
 

  13.30 น.- 14.00 น. นางจีระภัสสร์ เกตตะพันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และนายกิติพันธ์ ใจฐิติวิทย์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา วิทยากรบรรยาย เรื่อง "ระบบการจัดการฐานข้อมูล สำหรับการพัฒนาเด็กกลุ่มพิเศษเป็นรายบุคคล (Database Management System for Individual Special Children Development)"
     
ประมวลภาพ :
       
 

  เยี่ยมชมการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม  
     
ประมวลภาพ :