นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขานุการมูลนิธิคุณพุ่ม และคณะกรรมการจากมูลนิธิ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
นางกัลยา อารมฤทธิ์ อาจารย์โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์
ในโครงการการสรรหา คัดเลือกบุคคล และหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์
เพื่อบุคคลออทิสติกและบุคคลออทิสติก ดีเด่น ประจำปี 2554
วันที่ 3 กรกฎาคม 2555
ณ โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 
กำหนดการ :

  ประเมินการสอนอาจารย์ ณ ห้องเรียนจริง  
     
ประมวลภาพ :
 
       
       
       
       
 
 

  พบปะผู้บริหารโรงเรียน และดูการปฏิบัติงานของโรงเรียน  
     
ประมวลภาพ :
 
       
 

  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
     
ประมวลภาพ :