ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เยี่ยมคณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์
วันที่ 24 มิถุนายน 2558
ณ โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 

     
ประมวลภาพ :