ท่านวาสนา เปี่ยมใส
ผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนอาชีวศึกษา (ผอ.กอ.)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์
วันที่ 6 สิงหาคม 2556
ณ โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 

     
ประมวลภาพ : ท่านวาสนา เปี่ยมใส ผอ.กอ. เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์