คณะครูโรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ
ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม
ของโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์
วันที่ 7 กันยายน 2555
ณ โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 

กิจกรรม : คณะครูโรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์

  บรรยาย-สัมมนา  
     
ประมวลภาพ :
 
       
       
       
       
       
       
       
       
 

  เยี่ยมชมการปฏิบัติงาน  
     
ประมวลภาพ :