คณะอาจารย์จากมหาวิทยาวลัยลักษณ์
นิเทศนักศึกษาฝึกงาน
"นายโชคดี มั่นคง และนางสาวธนิตตา ลิ่มวงศกร"
นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วันที่ 20 มิถุนายน 2556
ณ โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 

     
ประมวลภาพ : คณะอาจารย์จากมหาวิทยาวลัยลักษณ์ นิเทศนักศึกษาฝึกงาน
 
       
 
       
 

 
ประมวลภาพ : คณะอาจารย์จากมหาวิทยาวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์