สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน
โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์
วันที่ 29 สิงหาคม และ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
ณ โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 

 
ประมวลภาพ : วันที่ 29 สิงหาคม 2559
       
       
 

 
ประมวลภาพ : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559