นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เยี่ยมชมการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม
ของโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์
เรื่อง ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา
วันที่ 29 สิงหาคม 2555
ณ โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 
กิจกรรม : นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ เยี่ยมชมการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์

  บรรยาย-สัมมนา  
     
ประมวลภาพ :
 
       
       
       
       
       
       
       
       
 

  เยี่ยมชมการปฏิบัติงาน  
     
ประมวลภาพ :