สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์
เพื่อขยายชั้นเรียน "ชั้นเตรียมอนุบาล"
วันที่ 5 เมษายน 2559
ณ โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 

 
ประมวลภาพ :