อบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัย
เรื่อง "การบูรณาการสะเต็มศึกษา เพื่อส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับเด็กปฐมวัย" รุ่นที่ 2
วันที่ 25 ธันวาคม 2559
ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
 

 
ประมวลภาพ :