โครงการพัฒนาผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนเอกชน
จังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2560
"เทคนิคการใช้สื่อการสอนเพื่อพัฒนาภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย"
วันที่ 21 และ 22 มกราคม 2560
ณ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 

 
ประมวลภาพ :