อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิควิเคราะห์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาเอกชน (ระยะที่ 2 พ.ศ.2560)
ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2560
ณ โรงแรมหรรษาเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 

 
ประมวลภาพ :