คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
"การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดประสบการณ์แบบมอนเตสซอรี่"
เพื่อพัฒนาเด็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560
วันที่ 14 มีนาคม 2561
ณ ห้องประชุมโรงเรียนสวัสดิ์บวร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 

 
ประมวลภาพ :