สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
การประชุมสรุปผลการดำเนินการพัฒนาระบบคัดกรองนักเรียน
กับความต้องการจำเป็นพิเศษในโรงเรียนเอกชน
ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2561
ณ โรงแรมนูโว ซิตี้ เขตพระนคร กรุงเทพฯ
 

 
ประมวลภาพ :