อบรม
โครงการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน พ.ศ.2562
ณ ห้องประชุมจิตจัณ โรงเรียนมัธยมจิตจัณ อำเอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 

 
ประมวลภาพ :