การอบรมเชิงปฏิบัติการ
"การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย"
โรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2563
ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
 

 
ประมวลภาพ :