โครงการฝึกอบรม
"หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิตัลสำหรับครูยุคใหม่"
วันที่ 24 มีนาคม 2564
ณ ห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้ นครหาดใหญ่
 

 
ประมวลภาพ :