วิทยากรให้ความรู้และประสบการณ์ (ออนไลน์)
ในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (ผ่านกรณีศึกษา) สำหรับเด็กปฐมวัย
แก่นิสิตสาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
วันที่ 19 มกราคม 2565
ณ โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 

 
ประมวลภาพ :