การอบรมเชิงปฏิบัติการ
"ห้องเรียนยุคใหม่กับการปรับพฤติกรรมอย่างสร้างสรรค์"
โดย ดร.กุลวดี ทองไพบูลย์
วันที่ 20 พฤษภาคม 2566
ณ โรงเรียนศรีปัญญานุรักษ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 

 
ประมวลภาพ :