การประชุมเชิงปฏิบัติการสัญจร
“การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ศูนย์เครือข่ายเป็นฐาน”
(Education Management through Network Centers : EMNC)
วันที่ 29 พฤษภาคม 2566
ณ SeaVerse Cafe & Restaurant อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 

 
ประมวลภาพ :