อบรมเชิงปฏิบัติการ
แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
"Play-Based & Inquiry-Based Learning"
โดยใช้นิทานเป็นฐาน
วันที่ 24 มิถุนายน 2566
ณ โรงเรียนวรพัฒน์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 

 
ประมวลภาพ :