อบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
"เด็ก LD พัฒนาได้ เมื่อครูเข้าใจและสอนเป็น"
ระหว่างวันที่ 21 ถึง 23 สิงหาคม 2566
ณ โรงแรมบางกอกพาเลส เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 

 
ประมวลภาพ :