ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สร้างความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือของเครือข่าย
ในการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและองค์ความรู้ใหม่
ระหว่างวันที่ 27-30 พฤษภาคม 2555
ณ ห้องประชุมบอลรูม ซี โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2555

 
กำหนดการ :
  15.00 - 17.30 น. - ลงทะเบียน / รับเอกสาร
  17.30 - 18.00 น. - รับประทานอาหารเย็น
  18.30 - 19.30 น. - การบรรยาย เรื่อง การบริหารจัดการงบกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
  19.30 - 21.00 น. - ชี้แจงวัตถุประสงค์และแผนปฏิบัติการงบประมาณ ปี 2555
    - แบ่งกลุ่มศึกษาเอกสาร
     
วิทยาการ :
  นางกัลยา อ่อนจันทร์ ผู้จัดการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ สพฐ.
  นางลำพึง ศรีมีชัย หัวหน้ากลุ่มสถานศึกษาสำหรับคนพิการ
     
ประมวลภาพ :
-      

วันที่ 28 พฤษภาคม 2555

 
กำหนดการ :
  08.30 - 09.30 น. - พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดการศึกษาเด็กพิการรุนแรงตามบ้านสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน
  09.30 - 10.30 น. - การบรรยาย เรื่อง การนำนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ โดยครอบครัวและชุมชน
  10.30 - 12.30 น. - การบรรยาย เรื่อง การศึกษาพิเศษกับแนะแนวการศึกษาและอาชีพยุคใหม่
  12.30 - 13.30 น. - รับประทานอาหารกลางวัน
  13.30 - 15.30 น. - การเสวนาวิชาการ เรื่อง มุมมองที่หลากหลายของการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาพิเศษ โดยครอบครัว และชุมชน
  15.30 - 16.30 น. - การบรรยาย เรื่อง บทบาท สวทช. มิติเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการศึกษาพิเศษ สำหรับเด็กพิการรุนแรงตามบ้าน
  18.00 - 19.00 น. - การบรรยาย เรื่อง เทคนิคการวางแผนยุคใหม่
  19.00 - 21.00 น. - การชี้แจงการแบ่งกลุ่ม : โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู
     
วิทยาการ :
  นางฉวีวรรณ คลังแสง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ
  นายพะโยม ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
  ดร.กมล รอดคล้าย นายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
  นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครองออทิสซึมไทย
  นายชาญวิทย์ ทับสุวรรณ เลขาธิการ สช.
  นายแพทย์ เกศดา จันทร์สว่าง หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวช โรงพยาบาลชลบุรี
  นางกุลธร เลิศสุริยะกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร กศน.
  นายธีระ จันทร์รัตน์ ผู้ดำเนินการเสวนา
  ดร.วันทนีย์ พันธชาติ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย (เนคเทค) สวทช.
  ดร.สราวุธ สังข์วรรณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
  นางลำพึง ศรีมีชัย หัวหน้ากลุ่มสถานศึกษาสำหรับคนพิการ
     
ประมวลภาพ :
-      

วันที่ 29 พฤษภาคม 2555

 
กำหนดการ :
  09.00 - 11.00 น. - การบรรยาย เรื่อง ผู้บริหารมิติของนิติศาสตร์ / รัฐศาสตร์ ควรทำอย่างไร
  11.00 - 12.00 น. - ชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมการศึกษาดูงาน
  13.30 - 16.30 น. - การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียน 1. TK Park : อุทยานการเรียนรุ้, 2. เนคเทค สวทช.
  18.00 - 21.00 น. - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียนจากการศึกษาดูงาน 2 แห่ง
    - การแบ่งกลุ่ม (ต่อ)
     
วิทยาการ :
  นายทรงวุฒิ เกตุสิน นิติกรชำนาญการพิเศษ สพฐ.
  นายชัยธวัช สาทถาพร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี
     
ประมวลภาพ :
-      

วันที่ 30 พฤษภาคม 2555

 
กำหนดการ :
  09.00 - 10.30 น. - การอภิปราย เรื่อง รูปแบบการดำเนินงานของศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ
  10.30 - 12.00 น. - การนำเสนอกลุ่ม / อภิปรายและปรับปรุงแก้ไข
  13.30 - 15.30 น. - การแบ่งกลุ่ม (ต่อ)
  15.30 - 16.30 น. - การอภิปรายทั่วไปและปิดประชุม
     
วิทยาการ :
  นางสมบูรณ์ อาศิรพจน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง
  นายสมศักดิ์ ชัยมณี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
  นางสาวระนอง สุวรรณทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์
  นางแสงเพลิน จารุสาร ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  นางอมรวรรณ บริรักษ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  นายสุพล บุญธรรม ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดนครศรีธรรมราช
     
ประมวลภาพ :