อบรมเชิงปฏิบัติการ
"เทคนิคการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนออทิสติก"
รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 5 - 8 มิถุนายน 2555
ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วันที่ 5 มิถุนายน 2555

 
กำหนดการ :
  08.00 - 08.30 น. - ลงทะเบียน
  08.30 - 09.00 น. - พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โดย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  09.00 - 12.00 น. - แนวทางการจัดโปรแกรมการเรียนการสอน ให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
  12.00 - 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน
  13.00 - 15.00 น. - แนวทางการจัดโปรแกรมการเรียนการสอน ให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (ต่อ)
  15.00 - 18.00 น. - การดูแลเด็กออทิสติกในวัยเรียนและวัยรุ่น
     
วิทยาการ :
  นายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  ดร.สมพร หวานเสร็จ และคณะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ กรุงเทพฯ
  นพ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
     
ประมวลภาพ :
       
       
       
     

วันที่ 6 มิถุนายน 2555

 
กำหนดการ :
  09.00 - 12.00 น. - กิจกรรมฝึกปฏิบัติรู้จักตัวเองรู้จักออทิสติกด้วย กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ แบบบูรณาการตามแนวทางจิตตปัญญา
  12.00 - 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน
  13.00 - 15.00 น. - กิจกรรมฝึกปฏิบัติรู้จักตัวเองรู้จักออทิสติกด้วย กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ แบบบูรณาการตามแนวทางจิตตปัญญา (ต่อ)
  15.00 - 18.00 น. - เกมการเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับเด็กออทิสติก
     
วิทยาการ :
  นายสิทธิชัย อริยทรัพย์ และคณะ มูลนิธิออทิสติกไทย
     
ประมวลภาพ :
       
       
       
       

วันที่ 7 มิถุนายน 2555

 
กำหนดการ :
  09.00 - 12.00 น. - เกมการเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับเด็กออทิสติก (ต่อ)
  12.00 - 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน
  13.00 - 16.00 น. - แนวโน้ม สิทธิและสถานการณ์ของออทิสติกในปัจจุบัน
  16.00 - 18.00 น. - กิจกรรมฝึกปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ และสรุปกิจกรรมในแต่ละฐานโดยใช้แผนที่ความคิด (mind map)
     
วิทยาการ :
  นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย
  นายสิทธิชัย อริยทรัพย์ และคณะ มูลนิธิออทิสติกไทย
     
ประมวลภาพ :
       
       
       
       
       
     

วันที่ 8 มิถุนายน 2555

 
กำหนดการ :
  09.00 - 12.00 น. - สุนทรียภาพในการสร้างเสริมกำลังใจโดยใช้แนวธรรมะบำบัด
  12.00 - 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน
  13.00 - 15.00 น. - สรุปและอภิปรายผลการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
  15.00 - 18.00 น. - พิธีปิดและแจกเกียตริบัตร
     
วิทยาการ :
  ทีมงานต้นกล้าคุณธรรม มูลนิธิโพธิวัณนา  
  ทีมงานมูลนิธิออทิสติกไทย  
     
ประมวลภาพ :