พิธีไหว้ครูโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์
ประจำปีการศึกษา 2555
วันที่ 28 มิถุนายน 2555
ณ โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 
กำหนดการ :

  - นักเรียนพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี
  - ประธานในพิธี (ผู้อำนวยการ) มาถึงบริเวณพิธี
  - นักเรียนทุกคนยืนรับประธาน
  - ประธานนั่ง ตัวแทนครูนั่ง
     
ประมวลภาพ :
 
       
       
   
 

  เริ่มพิธีไหว้ครู
  - ประธานจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย นักเรียนยืม-พนมมือ
  - ประธานกลับมานั่ง / ครูนำสวดมนต์ไหว้พระ
  - ตัวแทนครูกล่าวนำคำไหว้ครู (ปาเจรา...) นักเรียนทุกคนยืนและว่าตาม
  - ตัวแทนครูกล่าวคำปฏิญาณ นักเรียนทุกคนยืนและว่าตาม
  - ประธานเจิมหนังสือ
  - ประธานให้โอวาส
     
ประมวลภาพ :
 
       
       
 

  - ตัวแทนนักเรียนทุกระดับชั้นนำพานไหว้ครู ตามลำดับ
     
ประมวลภาพ :
 
       
       
       
       
       
       
       
       
 
 

  - นักเรียนนำดอกไม้ไหว้ครู
     
ประมวลภาพ :
 
       
       
       
       
       
 

  - ถ่ายรูปร่วมกัน
     
ประมวลภาพ :
       
       
       
       
     
 

  - พิธีไหว้ครูโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ ประจำปีการศึกษา 2555  
     
ประมวลภาพ :