โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
"การสอนดนตรีสำหรับครูระดับอนุบาลและประถมศึกษา"
วันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2555
ณ ห้องประชุม 58-109 คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

วันที่ 27 มิถุนายน 2555

 
กำหนดการ :
  08.00 - 08.30 น. - ลงทะเบียน
  08.30 - 08.45 น. - ประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
  08.45 - 10.00 น. - บรรยาย "เทคนิคการนำเสนอดนตรีสำหรับเด็ก", "เพลงและท่าทางประกอบบทเพลงสำหรับเด็ก", "ดนตรีและเพลงสำหรับเด็กประกอบจังหวะการเคลื่อนไหวของร่างกาย"
  10.00 - 10.15 น. - พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
  10.15 - 11.00 น. - บรรยาย "การใช้วัสดุต่างๆ เป็นสื่อการสอนดนตรีสำหรับเด็ก", "ดนตรีคลาสสิคพัฒนาสมอง"
  11.00 - 12.00 น. - แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการเทคนิคการนำเสนอดนตรีสำหรับเด็ก
  12.00 - 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน
  13.00 - 15.00 น. - แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการเทคนิคการนำเสนอดนตรีสำหรับเด็ก (ต่อ)
  15.00 - 15.15 น. - พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
  15.15 - 16.30 น. - แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการเพลงและท่าทางประกอบบทเพลงสำหรับเด็ก
     
วิทยากร :
  อาจารย์วีระศักดิ์ อักษรถึง วิทยากร
  อาจารย์สุทธิรักษ์ เอียดปุ่ม วิทยากร
  อาจารย์อุไรวรรณ์ จันทร์ศิริ วิทยากร
     
ประมวลภาพ :
       
       
       
 

วันที่ 28 มิถุนายน 2555

 
กำหนดการ :
  08.30 - 09.00 น. - ลงทะเบียน
  09.00 - 10.30 น. - แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการเพลงและท่าทางประกอบบทเพลงสำหรับเด็ก (ต่อ)
  10.30 - 10.45 น. - พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
  10.45 - 12.00 น. - แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการเพลงและท่าทางประกอบบทเพลงสำหรับเด็ก (ต่อ)
  12.00 - 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน
  13.00 - 15.00 น. - แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการดนตรีและเพลงสำหรับเด็กประกอบจังหวะเคลื่อนไหวของร่างกาย
  15.00 - 15.15 น. - พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
  15.15 - 17.00 น. - แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการดนตรีและเพลงสำหรับเด็กประกอบจังหวะเคลื่อนไหวของร่างกาย (ต่อ)
     
วิทยากร :
  อาจารย์วีระศักดิ์ อักษรถึง วิทยากร
  อาจารย์สุทธิรักษ์ เอียดปุ่ม วิทยากร
  อาจารย์อุไรวรรณ์ จันทร์ศิริ วิทยากร
     
ประมวลภาพ :
       
       
 

วันที่ 29 มิถุนายน 2555

 
กำหนดการ :
  08.30 - 09.00 น. - ลงทะเบียน
  09.00 - 10.30 น. - แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการใช้วัสดุต่างๆ เป็นสื่อการสอนดนตรีสำหรับเด็ก
  10.30 - 10.45 น. - พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
  10.45 - 12.00 น. - แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการใช้วัสดุต่างๆ เป็นสื่อการสอนดนตรีสำหรับเด็ก (ต่อ)
  12.00 - 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน
  13.00 - 15.00 น. - แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติดนตรีคลาสสิคพัฒนาสมอง
  15.00 - 15.15 น. - พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
  15.15 - 17.00 น. - แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติดนตรีคลาสสิคพัฒนาสมอง (ต่อ)
     
วิทยากร :
  อาจารย์วีระศักดิ์ อักษรถึง วิทยากร
  อาจารย์สุทธิรักษ์ เอียดปุ่ม วิทยากร
  อาจารย์อุไรวรรณ์ จันทร์ศิริ วิทยากร
     
ประมวลภาพ :