"นิเทศการสอน"
คุณครูโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556
ณ โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 

     
ประมวลภาพ :
 
       
       

     
ประมวลภาพ : นายกรรณสูรย์ ใจฐิติวิทย์
 
       
       

     
ประมวลภาพ : นางสาวสิริวรรณ นาคศรี
 
       
       

     
ประมวลภาพ : นางสายชล บัวศรี
 
       
       

     
ประมวลภาพ :