สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
กิจกรรมประชุมสัมมนาผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนเอกชน
ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2556
ณ โรงแรมนิรันดร์ แกรนด์ กรุงเทพฯ
 

     
ประมวลภาพ :