สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เทคนิคการสอนเสริมนักเรียนพิการ"
(เน้นเฉพาะนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้)
ระหว่างวันที่ 5 - 8 กรกฎาคม 2556
ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 

     
ประมวลภาพ : วันที่ 5 กรกฎาคม 2556
 
       
       
       

     
ประมวลภาพ : วันที่ 6 กรกฎาคม 2556
 
       
       
       
       

     
ประมวลภาพ : วันที่ 7 กรกฎาคม 2556
 
       
       
       

     
ประมวลภาพ : วันที่ 8 กรกฎาคม 2556