อบรม
การใช้งานโปรแกรมเขียนแผน IEP Online
วันที่ 14 สิงหาคม 2556
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา
 

     
ประมวลภาพ :