ประชุมสัมมนา
การส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้พิการ
วันที่ 18 สิงหาคม 2556
ณ ห้อง U-301 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 

     
ประมวลภาพ :