โครงการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง : ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ครั้งที่ 2/2556
วันที่ 22 เมษายน 2556
ณ ห้องเทพลักษณ์ แกรนด์บอลรูม โรงแรม เค พาร์ค แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 

     
ประมวลภาพ :