ประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน
(แผนและแนวทางการเพิ่มคุณภาพการศึกษาพิเศษในโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาแบบเรียนร่วม)
ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2556
ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์
 

     
ประมวลภาพ :