ประชุมหารือเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาแอพพลิเคชั่นของโรงเรียนอนุบาลกุลจินต์
โดยมี อ.จงสุข คงเสน อาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วันที่ 9 ธันวาคม 2556
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 

     
ประมวลภาพ :