โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
"การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนร่วม"
วันที่ 21 ธันวาคม 2556
ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
 

     
ประมวลภาพ : ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนา
 
       
   
 
ประมวลภาพ : ร่วมอบรมสัมมนา
 
       
 
 
 
 
 
   
 
ประมวลภาพ : เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ