สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
อบรมผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
ระหว่างวันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2557
ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร
 

     
ประมวลภาพ :